Adatkezelő neve:                    Szabados-Slezák Brigitta

Adatkezelő elérhetősége:      b.szabados@veszk.hu

Adatkezelő képviselője:         Szabados-Slezák Brigitta                 

I.           FOGALMAK
 • személyes adat”: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen módon azonosítható.
 • adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően Szabados-Slezák Brigitta egyéni vállalkozó

 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
 • címzett”: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik, a Szabados-Slezák Brigitta egyéni vállalkozó adatkezelésében címzettek nem vesznek részt, adatait 3. félnek nem adjuk át 
 • az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

              

II.         A Szabados-Slezák Brigitta egyéni vállalkozó, www.veszk.hu weboldalának FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS  
Az adatkezelés célja:információ nyújtása a Veronika Egészségügyi és Szociális Központ Otthonápolási Szolgálat szolgáltatásairól
Az adatkezelés jogalapja:hozzájárulás alapú – mely az állásjelentkezés és szolgáltatás igénylés űrlap elküldésével valósul meg
Az érintettek:A VESZK honlapját felkereső álláskereső és a szolgáltatások után érdeklődő kliensek
Kezelt személyes adatok:Név, e-mail cím, telefonszám, betölteni kívánt munkakör, szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szolgáltatás igénybevételét meghatározó probléma rövid leírása, a szolgáltatással kapcsolatos igények
Címzettek:az adatokat 3. félnek nem adjuk át 
Adatfeldolgozók neve:a weboldal üzemeltetője (Harmat Ferenc magánszemély)
Tervezett adattárolási határidő:Adatait mindaddig tároljuk, míg annak törlését nem kéri, de legkésőbb az űrlap beküldésétől számított 2 évig

III.       ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek adatainak védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem szempontjából szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő adatfeldolgozói ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, titoktartásról.

 Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

IV.         AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az érintetti jogok gyakorlása

1. Hozzáférés

Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az info@veszk.hu címre küldött e-mail-ben jelezheti, az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, a tájékoztatás az első alkalommal ingyenes.

2. Helyesbítés

Az Ön által megadott, és általunk kezeld adatainak (állásjelentkezés, szolgáltatás igénybevétel jelzése) helyesbítését kérheti. Kérelmét az info@veszk.hu e-mail címre küldheti.

3. Törlés

Az Ön által megadott, és általunk kezeld adatainak (állásjelentkezés, szolgáltatás igénybevétel jelzése) törlését kérheti. Kérelmét az info@veszk.hu e-mail címre küldheti.

4. Korlátozás

Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket. 

5. Adathordozhatóság

Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. 

6. Tiltakozás

Tiltakozhat adatainak kezelése ellen. 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG www.naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Budapest, 2021. február 04.